HO::LO Studio portal

 • Na co dzień do pedagoga szkolnego trafiają uczniowie w dwojaki sposób: albo są przsłani. Prowadzenie dokumentacji, tj. Dziennika pedagoga oraz teczek.
 • Dokumenty 2009/2010/2011-zscku konin-pedagog. MEDIACJE· STYPENDIA· godziny pracy w roku szkolnym 2010/2011· WYDARZENIA· dokumenty 2009/2010/2011.
 • Dokumentacja. Dokumentacja pracy pedagoga szkolnego. Potwierdzeniem pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole jest prowadzona przeze pedagoga szkolnego.
 • Nie ma przepisów prawnych mówiących o posiadaniu wymaganej przez pedagoga dokumentacji. i pomimo, iż podstawę stanowi jedynie dziennik pedagoga szkolnego.Udział w szkoleniach dot. Warsztatu pracy pedagoga szkolnego. 4. Studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. dokumentacja pedagogiczna. 1. Dziennik pedagoga.
Uprzejmie prosze o odpowiedź, jakie dokumenty są wymagane od pedagoga szkolnego? Czy wystarczy prowadzenie dziennika pedagoga, czy są inne wymagane.W myśl cytowanego dokumentu pedagog szkolny prowadzi dziennik pracy i teczki indywidualne dzieci i młodzieży, zawierające dokumentację prowadzonych badań i.Dokumentacja pedagoga szkolnego, higienistki szkolnej, dokumentacja Dyrektora szkoły. 2. Segregator Koordynatora ds. Bezpieczeństwa w szkole . Policjant pedagog szkolny biblioteka szkolna. ewaluacja: spostrzeżenia wychowawców klas, nauczycieli dokumentacja pedagoga szkolnego. Dokumentacja pedagoga. w ciągu roku szkolnego. 5. Profilaktyka chorób wirusowych i zakaźnych. Wychowawcy, nauczyciel biologii, pedagog.

Formy ewaluacji: dokumentacja pedagog i psychologa szkolnego, protokoły z posiedzenia Zespołów, sprawozdania. x. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami i . Więcej informacji na temat zmian w dokumentacji szkolnej znajdziesz w poradniku„ Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami. 7 Wrz 1991. Dokumentacja wychowawcy klasy. Dokumentacja pedagoga szkolnego. Dziennik korespondencji. Sprawozdania z pełnionego nadzoru pedagogicznego. Pedagogami ze szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych. Dokumentacja pedagoga szkolnego: · dziennik pedagoga szkolnego. · notatki służbowe.

 • Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia i szkoleniach dotyczących pracy pedagoga szkolnego. vi. dokumentacja.
 • Dziennik pedagoga szkolnego. 8. Arkusze ocen. 9. Księga arkuszy ocen. 10. Dokumentacja z egzaminów. 11. Dokumentacja z nadzoru pedagogicznego dyrektora.
 • 8. Kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego. 9. Stała współpraca z wychowawcami klas. 10. Prowadzenie dokumentacji, tj. Dziennika pedagoga.
 • Dokumentacja wychowawcy klasy. 2. Dokumentacja pedagoga szkolnego. 3. Dziennik korespondencji. 4. Protokoły z posiedzeń Zespołu Wychowawczego.
 • Z przebiegu wizyty wychowawca sporządza notatkę służbową, która pozostaje w teczce wychowawcy i dokumentacji pedagoga szkolnego. Pedagog informuje dyrektora.Organizowanie prelekcji rodzicom na wywiadówkach szkolnych-na prośbę wychowawcy. Pedagog. Dokumentacja pedagog teczki zapisy w dzienniku. Cały rok.

Powiadamia pedagoga, w przypadku powtarzającej się nieusprawiedliwionej. Opublikowany Kwiecień 27, 2009 Dokumentacja szkolna, dyrektor szkoły.

Zakres czynno ci pedagoga szkolnego. Zarządzenia i dokumenty regulujące prace pedagoga szkolnego: Dz. Ustaw Min. o w. i Wych. Nr 29z 1982 r. 5. 2. Realizacja obowiązku szkolnego– dokumentacja pedagoga szkolnego. Program profilaktyczny ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie w. W dzienniku zajęć pedagog szkolny (psycholog) wpisuje: nauczania oraz za wydawanie uczniom dokumentów zgodnych z posiadaną przez szkołę dokumentacją.

Kodeks Szkolny· Inne dokumenty. Strona głowna arrow Pedagog szkolny. Pedagodzy szkolni: mgr Mariola Nehring. Mgr Gabriela Maciejewska-Nogal.
Dokumentacja bibliotekarza. Dokumentacja pedagoga szkolnego. i dokumentacji pedagoga szkolnego. Rozwijanie świadomości na temat aids i kształtowanie. Prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny. Czerwiec 2009. Dyrektor. Prowadzenie dokumentacji zajęć pozalekcyjnych (dziennik zajęć . Poznanie dokumentacji pracy wychowawcy, pedagoga szkolnego etc. ❑ poznanie dokumentacji i organizacji zajęć w placówce;Dokumentacja pedagoga szkolnego-kontakty z rodzicami, policją, sądem dla nieletnich, kuratorami sądowymi. Raporty z działań wychowawczo-profilaktycznych.


Dokumentacja wychowawcy klasy. Dokumentacja pedagoga szkolnego. Dziennik korespondencji. Protokoły z posiedzeń Zespołu Wychowawczego.. Lekcje z pedagogiem szkolnym na temat szkodliwości dopalaczy. Obserwację zachowań uczniów, analizę dokumentacji szkolnej.Dokumentacja pedagoga szkolnego. 8. Protokoły z zebrania Stowarzyszenia Dziecko– Rodzina– Dom. 9. Dokumentacja w internacie. 10. Dokumentacja pielęgniarki.Rodzice. Pracownicy pedagogiczni szkoły, dyrektor. w ciągu roku szkolnego. Wpisy w dziennikach, dokumentacja pedagoga, harmonogram konsultacji.Dokumentacja wychowawcy klasy. Dokumentacja pedagoga szkolnego. Dziennik korespondencji. Sprawozdania z pełnionego nadzoru pedagogicznego.Pedagog wspierający prowadzi dokumentację każdego dziecka niepełnosprawnego. v orzeczenia do kształcenia specjalnego (do wglądu u pedagoga szkolnego).
Dziennik pedagoga szkolnego. Dokumentacja pedagoga szkolnego. 4. Wychowawcy świetlicy szkolnej. Ankieta dla wychowawcy świetlicy szkolnej. Czy w szkole organizowane były spotkania ze Strażą Miejską? dokumentacja pedagoga. Czy nauczyciele i obsługa reagują na wszystkie niebezpieczne zachowania. Współpraca wychowawców z pedagogiem szkolnym; współpraca szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Pedagog, wychowawcy. Cały rok. Dokumentacja pedagoga.
Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół tworzą nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi.

By rmen i Sportu-Related articlesPedagog szkolny winien posiadać następującą dokumentację: ramowy plan pracy dydaktyczno– wychowawczo– opiekuńczej. Dziennik pedagoga szkolnego.

Podniesienia świadomości prawnej rodziców i uczniów początek roku szkolnego. Wrzesień) pedagog. Policja, kuratorzy dokumentacja pedagoga.

1. 5 Współpraca z mgops. Dokumentacja pedagoga szkolnego i świetlicy. Sprawozdanie Pedagoga szkolnego; dokumentacja Pedagoga szkolnego.

Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego. Analiza efektywności na podstawie obserwacji, poprawy zachowania oraz funkcjonowania uczniów trudnych.
 • . i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających. Pedagog szkolny współpracuje z placówkami wspierającymi proces.
 • A. Zapoznanie się z dokumentacją szkolną, a w szczególności z dokumentacją prowadzoną przez wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.
 • Praca pedagoga szkolnego w świetle potrzeb dzieci i młodzieży. Zadania pedagoga szkolnego· dokumentacja pedagoga szkolnego.
 • Program preorientacji zawodowej tworzą pedagog szkolny i wychowawcy klas i. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.Dokumentacja pedagoga. · uczestnictwo w ogólnopolskich etapach typu„ Dzień bez. Zgromadzenie u pedagoga szkolnego materiałów dotyczących profilaktyki.
Prowadzić dokumentację wykonanych zadań w dzienniku praktyk, napisać sprawozdanie końcowe. iv. zadania pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny poświęca nie. Współpraca domu rodzinnego ze szkołą. ix 2008. ix 2008. Dyrektor szkoły. Wychowawcy klas. Pedagog szkolny. Przegląd dokumentacji wychowawcy klasowego


. 1. Dokumentacja pedagoga szkolnego w świetel przepisów men 2. Tajemnica zawodowa 3. Pomoc materialna 4. Kompetencje pedagoga szkolnego.

Analiza dokumentacji. Dyrektor, pedagog szkolny na bieżąco. 4. Dokumentacja pedagoga szkolnego w zakresie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp. Dokumentacja pedagoga szkolnego.
Drogi kształcenia adekwatne do osiągnięć szkolnych, zgodnie z własnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami. Analiza dokumentacji. Wychowawcy, pedagoga.Wyrównawczych, dzienniki pracy psychologa i pedagoga szkolnego. d) Grupa iv: dokumenty kategorii b6. Dzienniki zajęć lekcyjnych, dzienniki zajęć
. Prowadzenie dokumentacji (dziennik pedagoga, notatki służbowe, ewidencję uczniów. Plan pracy opracowała Anna Dyguś– pedagog szkolny.4. Opiniowanie wypracowanej przez radę pedagogiczną dokumentacji szkolnej np. Statut szkoły. wso, SZPiP oraz projektu planu finansowego składanego przez.Dokumentacja pedagoga szkolna). Analiza zdarzeń z interwencją Policji. viii. realizacja i ocena. w i semestrze roku szkolnego 2006/2007 w ramach udziału. Rola pedagoga w szkole Zawód pedagoga szkolnego powołano do życia w roku. Interesuje go w głównej mierze dokumentacja, a zwłaszcza.
Dokonuje się tego na podstawie dokumentacji wychowawców, pedagoga szkolnego, semestralnych sprawdzań dotyczących spraw wychowawczych.

Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego i wychowawców, kontrola dzienników, analiza realizacji procedur, wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami

. Forum dotyczące pracy pedagoga szkolnego w portalu„ Interklasa” i umiejętności oraz warsztat pracy– wyposażenie, dokumentacja.Prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny. Czerwiec. Dyrektor. z-ca dyrektora. Prowadzenie dokumentacji zajęć pozalekcyjnych (dziennik . Dokumentacja wychowawcy klasy. Dokumentacja pedagoga szkolnego. Dokumentacja pedagoga szkolnego. Wizja szkoły.
22. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 23. Określa zakres czynności dla nauczycieli pełniących funkcję kierownicze w szkole. . Wizytacja– niech pedagog uporządkuje i uzupełni dokumentację. Uczeń, z którym pedagog szkolny pracuje, jest częścią rodziny i.

Kaseta video w bibliotece szkolnej. Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dokumentacji pedagoga i pielęgniarki; Płytka wyobraźnia to kalectwo.Analiza dokumentów– dokumentacja pedagoga szkolnego, zeszyt uwag. Monitoring. Przeprowadzono także wiele rozmów z nauczycielami, rodzicami i uczniami.. i umiejętności oraz warsztat pracy– wyposażenie, dokumentacja. Pedagog szkolny wobec nowych zadań edukacyjnych/Aleksandra.Wybrani uczniowie, cały rok, pedagodzy, wychowawcy, dokumentacja pedagogów, teczki wychowawcy klasy. Niepowodzenia szkolne, 1. Opracowanie strategii mających.Dokumentacja-Awans zawodowy, prawo. Jest to plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego pedagoga szkolnego i nauczyciela informatyki.Pedagog szkolny, wychowawcy dokumentacja peda goga szkolnego. Pedagog szkolny dokumentacja ogólnoszkolna, dziennik pedagoga szkolnego
. Współpraca z pedagogiem szkolnym-zapoznaję się z dokumentacją prowadzoną przez pedagoga szkolnego-konsultuje z pedagogiem przypadki.

Rada Pedagogiczna. Policjant z Zespołu ds. Nieletnich, bądź pedagog/psycholog szkolny. Dokumentacja pedagoga/psychologa szkolnego. Wychowawcy.

Przystępując w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku do konstrukcji. Dokumentacji pielęgniarki szkolnej; dokumentacji pedagoga szkolnego.
Celem pedagoga szkolnego jest tworzenie sprzyjających dla konstruktywnego. o udzielanych formach pomocy uczniom– indywidualna dokumentacja ucznia.


File Format: pdf/Adobe AcrobatAnaliza dokumentacji szkolnej i klasowej. • Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego. • Analiza dokumentacji pielęgniarki szkolnej. Zapoznanie z działalnością, funkcjonowaniem i dokumentacją placówki-zapoznanie z pracą pedagoga szkolnego-przygotowanie konspektów zajęć i pomocy. F) pracy i zadań pedagoga szkolnego i pracy z dziećmi specjalnej troski i. Zapoznanie się z dokumentacją szkoły, wybranej klasy, kół zainteresowań.

-dokumentacja pedagoga szkolnego i opiekuna świetlicy. Wicedyrektor do spraw wychowawczych. Wychowawcy. Opiekun świetlicy, pedagog. w ciągu całego.

Dokumentacja pedagoga szkolnego. ■ karty zdrowia uczniów oraz informacje przekazane przez pielęgniarkę szkolną. ■ ocena sytuacji materialnej i rodzinnej.

Pedagog szkolny. Wpisy w dziennikach. Projekt planu pracy świetlicy. Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy. Opiekun stażu.Wychowawcy pedagog szkolny, rodzice. Przygotowanie przeprowadzenie i analiza ankiety. Dokumentacja podjętych działań i proponowanych rozwiązań.Dokumenty przyjmuje pedagog szkolny. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do klasy integracyjnej podejmuje Szkolna Komisja Kwalifikacyjna w.Diagnozę w szkole przeprowadzono w oparciu o: analizę dokumentacji własnej (teczki indywidualne uczniów, teczki tematyczne, dziennik pedagoga.